ENDEKSLERLE TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’de ticaret eğitiminin hep “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi” ile başladığı söylenir. Ancak bu doğru değildir. Elen Ticaret Mektebi, döneminde bu toprakların yüz akı olan bir eğitim kurumuydu. Ömrü çok kısa oldu. Hüzünlü bir hikâye ile de kapandı.

Bu kitabı yazarken tek amacım, bu önemli kurumun tozlu tarihinin aralanması ve okutulan dersleri tanıtmaktı. Kitabın ilerleyen bölümlerinde Batı’da ticaret eğitimin nasıl başladığını da okuyuculara anlatmaya çalıştım.

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR: TİCARET SAVAŞLARI

“Serbestleşmeden korumacılığa, demokrasiden otoriterleşmeye…”

Ülkelerin tarifeler ve kota kısıtlamaları koyarak birbirlerinin ticaretine zarar vermeleri durumunu ifade eden ticaret savaşları yeni başlamış bir olgu değildir. Yüzyıllardır sıklıkla girişilen ve yıkıcı sonuçları olan bir savaştır aslında. Ülkeler arasında fiyat farklarının oluşumu ile ortaya çıkan gümrükler ile ticaret savaşları uluslararası ticaretin başlangıcı kadar eskidir.

Günümüzde güncel olmasının nedeni ise küreselleşmeyle beraber uluslararası ticaretin önündeki her türlü kısıtlamaların ortadan kaldırılması yüceleştirilmişken; 2018’de ABD-Çin arasında kopan kavga ile küreselleşmenin de tartışılır hale gelmesidir. Ticaret savaşları ile neredeyse aynı dönemlerde ortaya çıkan pandeminin mal ve insan dolaşımını sınırlamış olması da konunun önemini artırmış görünüyor. Ticaret savaşlarıyla birlikte pandemiminin otoriterleşme ve korumacılık eğilimlerini güçlendirmesi önümüzdeki dönemde dünyanın önemli gündem maddeleri olacak. Katkı sunan arkadaşlarımızla birlikte amacımız bu konuya dikkat çekmektir…

HESAP İŞLERİ MALİ BİLİRKİŞİ RAPOR ÖRNEKLERİ

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin üretim maliyeti hesaplamalarını doğru ve gerçekçi hesaplamak amacıyla mevcut örgüt yapılarını gözden geçirerek tekrar düzenlemelerine yardımcı olmak ve bu sayede daha güçlü bir örgüt yapısıyla tam rekabet ortamında ayakta kalmalarını sağlamaktır… Üst Başlıklar: – İşletmelerin değişen yönü ve Bilgi İşlemleri – Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemleri – Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi – Faaliyet Tabanlı Yönetimdeki Adımlara İlişkin Örnekler
 

HELLENIC TRADE SCHOOL of HALKI (Kindle Versiyonu)

I never had such a claim either. But I love history very much. The book you hold illuminates a period. The person who inspired this book is my late professor Dr. Oktay Güvemli. He always asked me to study accounting history. He always talked about the paucity of research on the history of accounting in Turkey. Thanks to him, I first heard about the existence of “Helennic Trade School”. 

HELLENIC TRADE SCHOOL of HALKI (Basılı Kitap)

I never had such a claim either. But I love history very much. The book you hold illuminates a period. The person who inspired this book is my late professor Dr. Oktay Güvemli. He always asked me to study accounting history. He always talked about the paucity of research on the history of accounting in Turkey. Thanks to him, I first heard about the existence of “Helennic Trade School”. 

ELEN TİCARET MEKTEBİ

Türkiye’de ticaret eğitiminin hep “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi” ile başladığı söylenir. Ancak bu doğru değildir. Elen Ticaret Mektebi, döneminde bu toprakların yüz akı olan bir eğitim kurumuydu. Ömrü çok kısa oldu. Hüzünlü bir hikâye ile de kapandı.

Bu kitabı yazarken tek amacım, bu önemli kurumun tozlu tarihinin aralanması ve okutulan dersleri tanıtmaktı. Kitabın ilerleyen bölümlerinde Batı’da ticaret eğitimin nasıl başladığını da okuyuculara anlatmaya çalıştım.

EKONOMİSTLERLE SOHBETLER

Ekonomi, bilimsel çalışmalardan olduğu kadar deneyimlerden de yola çıkarak analiz edilebilecek bir çalışma alanı. Ekonomiye dair yazılmış tüm bilimsel kaynakları da tarasanız kimi zaman aradığınız cevabı ancak deneyimli bir ekonomistin yorumlarında bulabilirsiniz.
Ekonomistlerle Sohbetler işte tam da bu amaçla hazırlandı. Bu kitap, akademik ve sektörel deneyime sahip ekonomistlerin dünya ve Türkiye ekonomisine dair görüşleri alınarak oluşturuldu.
Bu çalışmaya katılan çok değerli ekonomistler, dünyada ekonominin seyrinden işsizlik ve orta gelir tuzağı sorununa, teknolojik gelişmelerden Endüstri 4.0’a kadar birçok soruya cevap verirken, yatırımcılara ve ekonomist adaylarına tavsiyelerini de paylaştı. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu’nun kaleme aldığı Ekonomistlerle Sohbetler’de yer alan röportajlar sayesinde Türkiye ve dünya ekonomisine dair aklınıza takılan sorulara cevap bulacaksınız.

FAALİYET TABANLI MALİYET YÖNETİMİ

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin üretim maliyeti hesaplamalarını doğru ve gerçekçi hesaplamak amacıyla mevcut örgüt yapılarını gözden geçirerek tekrar düzenlemelerine yardımcı olmak ve bu sayede daha güçlü bir örgüt yapısıyla tam rekabet ortamında ayakta kalmalarını sağlamaktır… Üst Başlıklar: – İşletmelerin değişen yönü ve Bilgi İşlemleri – Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemleri – Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi – Faaliyet Tabanlı Yönetimdeki Adımlara İlişkin Örnekler
 

BARTER İŞLEMLERİ

Barter İşlemleri
Barter Sistemi
Çeşitli Konular Açısından Barter İşlemleri
Barter Sistemi ile Karşılaştırılabilirliği
Barter İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

İTHALAT HAKKINDA HERŞEY

İthalat Ve İhracatçı
İthalat Süreci
İthalat Türleri
Teslim Şekilleri (Incoterms)
Ödeme Şekilleri
Belgeler

İHRACAT HAKKINDA HERŞEY

Nasıl İhracatçı Olunur İhracat Türleri İhracatta KDV İadesi Tecil ve Terkin İhracatın Finansmanı Ödeme Şekilleri Teslim Şekilleri Örneklerle İhracat Belgeleri İhracata Yönelik Devlet Yardımı ve Teşvikler Dahilde İşleme Rejimi Hariçte İşleme Rejimi

ULUSLARARASI TİCARET ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TİCARİ YAZIŞMA ÖRNEKLERİ

1. Bölüm: Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat İşlemleri)
A. Uluslararası Ticarete Giriş
B. Uluslararası Ticaretin İşleyişi
C. Uluslararası Ticaret Uygulamaları

2. Bölüm: Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri
A. Uluslararası Ticarette Finansman Aracı Olarak Ödeme Şekilleri
B. Akreditif Analizleri
C. Ekler
3. Bölüm: İhracatta Teşvik Uygulamaları
A. İhracata Yönelik Verilen Teşvikler ve Uygulaması

4. Bölüm: Alternatif Finansman Teknikleri
A. Finansal Kiralama (Leasing) İşlemeleri
B. Franchising işlemleri
C. Factoring İşlemleri
D. Forfaiting İşlemleri

5. Bölüm: Ticaret Yazışmaları
A. Temel Yazışma Kuralları
B. İngilizce Türkçe Sözlük

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ

– İthalat ve İhracat İşlemleri
– İthalat ve İhracat Süreci
– Gümrük Rejimleri
– Kambiyo Mevzuatı
– Teslim Şekilleri
– Ödeme Şekilleri
– Dış Ticarette KDV İşlemleri
– Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

FİNANSAL MUHASEBE UYGULAMALARI Cilt 1

Muhasebe hesaplaşma bilimidir. Hesaplaşma ise insanlığın ilk çağlarından bu yana adaletin temeli olmuştur. Hesaplaşmaya vakıf toplumlar adaleti de gözetir. Bu nedenle adalet ve hesaplaşma diğer bir deyişle hukuk ve muhasebe birbiriyle sürekli bir etkileşim içindedir.
Muhasebenin bir diğer önemli özelliği ise dengedir. Başlangıçta varlık=sermaye dengesinden hareket ederek işletmenin tüm hayatı boyunca dengenin bozulmasına imkan tanımaz.
Hesaplaşmayı ve sürekli dengede durmayı becerebilen toplumlar ise ilerlemeyi başarmışlardır.
Günümüzdeki kullanımıyla muhasebenin temel işlemi parayla ifade edilen tüm değer hareketlerinin sistem yaklaşımı çerçevesinde belirlenmesi ölçülmesi, uygun hesaplara gerçekleşme anında kaydedilmesi, bu bilgilerin ilgili taraflarca anlaşılır şekilde mali tablolar üzerinden raporlanması, yönetici, karar verici ve işletmeyle ilgilenenlere sunulması ve nihayetinde yorumlanmasıdır.

FİNANSAL MUHASEBE UYGULAMALARI

Finansal Muhasebe Uygulamaları Çalışma Kitabı

Cilt:2

Türkmen Kitabevi – Akademik Kitapları

İFLASIN ERTELENMESİ KAPSAMINDA İYİLEŞTİRME PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

“İflasın Ertelenmesi Kapsamında İyileştirme Projelerinin Hazırlanması” konusu, gerek bunu talep eden işletmelerin gerekse alacaklıların çok dikkat ettiği, ancak karışık yapısı, mali tabloların yorumlanması ve her işletmenin farklı özelliklerinden dolayı maalesef hatalı işlem yapılması mümkün olan bir konudur. İflas erteleme sürecine başvuran işletmelerin başvuru aşamasında öncelikle alacaklılara karşı samimi olduğunu ispat edebilecek tek unsur hazırladıkları “iyileştirme projeleri” olmaktadır.

Ciddi ve inandırıcı olarak hazırlanmamış, gerçekçi ve somut verilere dayanmayan “iyileştirme projeleri”, gerçekleştirilebilir olarak kabul edilmemekte ve neticesinde başvuru sahibi işletmenin başvurusu reddedilmektedir. Bu nedenle “iyileştirme projesi hazırlanması” sanıldığının aksine geleceğe yönelik iyi niyetlerin barındırıldığı bir “temenniler” metni değil, tamamen teknik verilere dayanan, birbirleriyle uyumlu hedeflerin sayısallaştırıldığı, işletmenin süreç boyunca uyacağı yolun denetlenebilir bir çerçevede somut verilerle (sayılar-bütçeler vb.) ifade edilmesi sürecidir.

İFLASIN ERTELENMESİ VE BORCA BATIKLIK BLANÇOSU

İIK m. 179 gereği, iflasın ertelenmesi, ancak bir sermaye şirketi veya kooperatifi idare ve temsille görevli kişiler veya bir alacaklı tarafından, borca batıktık sebebiyle iflasın talep edilmiş olması halinde, yine aynı kişilerce, şirketin mali durumunun iyileştirilmesi ihtimalinin bulunduğu durumlarda, iflasın gerçekleşmesini önlemesi amacıyla talep edilebilecek geçici bir hukuki korumadır.

İflasın ertelenmesi ile borca batık durumda olan şirket, erteleme süresi içinde, maddi anlamda iyileştirmeyi sağlayacak olan yöntem ve tedbirlerle şirketin mali durumunu iyileştirmeye çalışacaktır. İflasın ertelenmesinde bu nedenle iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olması büyük önem taşımaktadır.

GÜNCEL GAZETE YAZILARIM

GÜNCEL VİDEOLARIM

TWITTER

    AX Social Stream: There is no feed to show or there is a connectivity problem!

GÜNCEL VİDEOLARIM

GÜNCEL YAZILARIM

Gazete Yazıları
Sabri Burak Azrova

Biden başkan olursa…

Nefesimizi tuttuk, ABD’de başkanlık seçim süreci sonucunda kimin başkan olacağını takip ediyoruz. ABD başkanlık seçimleri her zaman dünyanın merakını üstüne çeker. ABD seçimleri ve yeni

DEVAM